Oma and Tools Co.,Ltd จำหน่ายเครื่องจักรทำจิวเวลรี่

Durable Reliable Afforable

เตาอบไฟฟ้าระบบ Dewax
© 2009 Nattawat Lohanumcharoen Contact Me
Site last published: 09/01/09
เตาอบไฟฟ้าระบบ Dewax

ทำให้ผู้ผลิตสามารถลดเวลาการอบปูนได้ โดยไม่ต้องย้ายกระบอกออกจากเตาที่ใช้ละลายเทียนเพราะตัวเครื่องสามารถที่จะทำการละลายเทียนและอบปูนได้ในตัว เพราะใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับตั้งเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการละลายเทียนและอบปูนได้ ระบบนี้ช่วยป้องกันการกระแทกหรือกระเทาะของปูนระหว่างการเคลื่อนย้ายจากเตาละลายเทียนสู่เตาอบปูน เพราะผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องย้ายกระบอก ตัวเครื่องมีถาดรองรับเทียนที่ไหลออกมาจากกระบอกปูน นอกจากนั้นยีงมีระบบกำจัดกลิ่นและควันซึ่งสามารถติดเพิ่มภายหลังได้ ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส ซึ่งมีความคงทน และสามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี
_____________________________________________________________
รายละเอียดเครื่อง
จำนวนกระบอก 40 กระบอก 20 กระบอก
ระบบไฟ 220 หรือ 380 โวล์ท 220 หรือ 380 โวล์ท
ระบบควบคุมอุณหภูมิ OMRON E5AK OMRON E5AK
อุณหภูมิสูงสุด 1300 องศาเซลเซียส 1300 องศาเซลเซียส
ขนาดภายในห้องเผา 19" x 20" x 25" 19" x 20" x 12"
ขนาดเครื่อง 43" x 34" x 67" 40" x 34" x 55"
นำ้หนักเครื่องเครื่อง 310 กิโลกรัม 222 กิโลกรัม